Hlavní Menu > Aktuality
16. sjezd Komunistické strany Číny.

2004-06-02 13:59

   V Pekingu byl dopoledne dne 8. listopadu zahájen 16. sjezd Komunistické strany Číny. Zúčastnil se ho generální tajemník strany a předseda státu Ťiang Ce-min, předseda VSLZ Li Pcheng, premiér Zhu Rongji, předseda ČLPPS Li Ruihuan, místopředseda státu Chu Jintao a dalších více než 2100 delegátů, zvolených ve vnitrostranických demokratických volbách.  Jde o první sjezd strany v novém století. Bude na něm vypracován koncepční plán na rozvoj čínské politiky a ekonomiky v prvních dvaceti letech tohoto století. Uskuteční se také volby do nového ústředního výboru - nejvyššího vedoucího orgánu strany. Tato významná událost přitahuje pozornost jedné miliardy 300 /tří set/ milionů čínských obyvatel. Stává se také těžištěm pozornosti různých zemí světa.
   Generální tajemník KS Číny Ťiang Ce-min pronesl jménem starého ústředního výboru na sjezdu zprávu s titulem Všestranně budovat blahobytnou společnost a otevřít cestu novému socialismu s čínskými rysy. Ve své zprávě slavnostně přislíbil, že KS Číny bude během prvních 20 /dvaceti/ let tohoto století všestranně budovat blahobyt společnosti, aby všichni čínští obyvatelé mohli vést ještě šťastnější život.
   Dnešní plénum řídil předseda VSLZ Li Pcheng. Generální tajemník KS Číny Ťiang Ce-min na něm pronesl zprávu. Její plný text má asi 30 tisíc znaků. Ťiang Ce-min přečetl její hlavní obsah.            Uvedl: „Lidstvo vchází do 21. /jedenadvacátého/ století a Čína vstupuje do nové etapy všestranného budování blahobytné společnosti a urychlování socialistické modernizace země. KS Číny musí stát rozhodně v čele novodobého trendu. Musí se semknout a vést obyvatele různých národností ke splnění tří velkých historických úkolů. Těmi jsou modernizace země, sjednocení vlasti a ochrana světového míru a podpora společného rozvoje. Je třeba uskutečnit velkou  obrodu čínského národa na cestě socialismu s čínskými rysy.“
   Ťiang Ce-min nejprve zrekapituloval úspěchy, které Čína dosáhla v uplynulých pěti letech po předchozím sjezdu strany. Zvlᚻ zdůraznil, že tyto úspěchy byly dosaženy na základě reforem a otevřenosti v uplynulých více než 20ti letech, zejména v posledních 13ti letech. Podle statistiky činil hrubý domácí produkt v roce 2001 9 bilionů 600 miliard juanů, což je nárůst o dvojnásobek oproti roku  1989. Hospodářskou kvantitou postoupila Čína z 10. /desátého/ na 6. /šesté/ místo na světě.
   Po zobecnění zkušeností z vládní činnosti KS Číny v těchto letech se Ťiang Ce-min domnívá, že její hlavní náplní je důsledná reprezentace požadavků nejpokrokovějších výrobních sil. Zároveň reprezentuje směry nejpokrokovější kultury a základní zájmy nejširší řady lidových mas. Ťiang řekl: „Důležitá myšlenka trojí reprezentace znamená pokračování a rozvoj maxismu-leninismu, Maocetongova učení a Tengsiaopchingovy teorie. Je výrazem nového národa na změny v dnešním světě a projevem Číny na činnost strany a státu.“
   Ťiang podtrhl, že trojí reprezentace je klíčovou myšlenkou, kterou se KS Číny musí řídit po dlouhou dobu. Ťiang Ce-min zdůraznil, že KS Číny je avantgardou čínské dělnické třídy a celého národa. Proto je třeba rozšířit masovou základnu strany, tedy přijmout do ní nejen dělníky, rolníky, inteligenty, vojáky a kádry, ale také pokrokové příslušníky jiných společenských vrstev. Tím se zvýší její vliv a semknutost v celé společnosti.
   Ťiang Ce-min použil dvě třetiny své zprávy k objasnění strategie státního rozvoje v prvních 20ti letech tohoto století. Jasně předložil cíle všestranné výstavby blahobytné společnosti a také směry úsilí, které mají komunisté vynaložit v ekonomice, politice, kultuře, národní obraně, stranické výstavbě a v dalších oblastech. Ťiang Ce-min zdůraznil.  „V příštích 20ti letech musíme soustředit síly k všestrannému budování blahobytné společnosti na vyšší úrovni. Snažíme se o to, aby se ekonomika rozvíjela, demokracie se zdokonalovala, věda a technika dosáhla většího pokroku a kultura byla mnohem rozkvetlejší. Chceme, aby ve společnosti byla větší harmonie a aby obyvatelé vedli ještě šťastnější život.“
   Ťiang Cemin se domnívá, že prvních 20 let tohoto století bude  klíčovou etapou pro splnění třetího strategického cíle, pro zdokonalení socialistické tržní ekonomiky a pro rozšíření otevřenosti Číny vůči světu.
   Již v 80. /osumdesátých/ letech minulého století předložila KS Číny etapovitý cíl národně-hospodářského a sociálního rozvoje. Koncem minulého století Čína splnila úkoly první a druhé etapy. Celkově je Život obyvatel na úrovni blaha.
   Ťiang Ce-min ale ve své zprávě vývojovou etapu naší země analyzoval objektivně a střízlivě. Podtrhl: „Čína se nachází, a po dlouhou dobu se ještě nacházet bude, v počátečním stadiu socialismu. Současný život obyvatel se vyznačuje nízkou úrovní, neúplností a nevyvážeností. Hlavním rozporem čínské společnosti je to, že za vývojem výrobních sil zaostávají stále rostoucí materiální a kulturní potřeby.
   Ťiang Cemin poukázal na to, že Čína musí vést ještě dlouhodobý a těžký boj za utužení a zvýšení dosaženého blahobytu. V této souvislosti Ťiang Ce-min předložil 4 úkoly pro všestrannou výstavbu blahobytné společnosti v prvních 20ti letech tohoto století.
   Prvním úkolem je zdvojnásobit hrubý domácí produkt v roce 2020 oproti roku 2000. Komplexní síla státu a jeho mezinárodní konkurenceschopnost se tak značně zvýší. Země bude v podstatě industrializována. Vytvoří se dokonalý systém socialistické tržní ekonomiky a dynamičtější a otevřenější hospodářská soustava.
  Druhým úkolem je zdokonalení socialistické demokracie. Má být všestranně prosazována strategie právního státu. Politické, ekonomické a kulturní právo a zájmy lidu mají být prakticky respektovány a zajištěny.
   Třetí úkol si klade za cíl zvýšit ideologicko-morální a vědeckotechnickou kvalitu celého národa a zdravotní stav obyvatel.  Má být nastolena dokonalá vzdělávací soustava, systém vědecko-technické tvořivosti a soustava masové tělovýchovy a zdravotní péče.
   Čtvrým úkolem je posílit schopnost trvalého rozvoje. Je nutné zlepšit ekologické prostředí a zvýšit efekt využití zdrojů ve prospěch harmonického rozvoje člověka a přírody.
   Za zmínku stojí zvlᚻ to, že při objasňování zmíněných úkolů Ťiang Ce-min označil zvýšení životní úrovně a kvality života obyvatel za základní cíl hospodářského rozvoje.
   Pro realizaci těchto úkolů Ťiang Ce-min předložil sérii politik a opatření, které se týkají ekonomiky, politiky, kultury a dalších  oblastí.
  Pokud jde o hospodářskou výstavbu země a reformu hospodářského systému, Ťiang Ce-min sdělil:  „Hlavním úkolem je zdokonalit soustavu socialistické tržní ekonomiky, provést strategickou restrukturalizaci hospodářství a v podstatě uskutečnit industrializaci země. K hlavním úkolům také patří silná podpora informatizace, udržení trvalého, rychlého a zdravého rozvoje národního hospodářství a neustálé zvyšování životní úrovně obyvatel.“
   Ťiang Cemin poukázal na to, že Čína musí kráčet cestou industrializace nového typu, při níž se budou rozvíjet průmyslová odvětví, vyznačující se vysokou vědecko-techncikou kapacitou, velkým hospodářským efektem, nízkou spotřebou zdrojů, menším znečištěním životního prostředí a plným uplatněním lidských sil. Ve své zprávě se Ťiang Ce-min zabýval i otázkami upevňování  základního postavení zemědělství, aktivní podpory hospodářského využití západních částí země a zdokonalení moderní tržní soustavy.
   O vztahu mezi společenským a nespolečenským vlastnictvím Ťiang Ce-min řekl, že Čína zdokonalí základní ekonomický systém, jehož hlavní částí je sektor společenského vlastnictví a hospodářství různých vlastnictví rozvíjejících se společně. Bude podporovat, aby hospodářství všech vlastnictví vyvíjelo v tržní konkurenci svou převahu.
   Pokud jde o otevírání se světu, Ťiang prohlásil, že se všestranně zvýší jeho úroveň. "Čína se musí přizpůsobovat nové situaci ekonomické globalizace a vstupu do Světové obchodní organizace. Musí se zapojovat do mezinárodní ekonomické a technické spolupráce a konkurence, a to v ještě větším rozsahu, v ještě širší oblasti a na ještě vyšší úrovni. Bude plně využívat mezinárodního i domácího trhu. Otevíráním se světu posílí reformy a rozvoj."
  Uvedl, že naše země bude nadále přitahovat přímé zahraniční investice a postupně prohlubovat otevřenost v oblasti služeb. Různými způsoby bude využívat střednědobé a dlouhodobé zahraniční investice, podporovat investice nadnárodních firem do čínského zemědělství, průmyslového a zpracovatelského odvětví a odvětví moderní a špičkové techniky. Se zahraničními investory bude zacházet jako s čínskými občany a zvýší průhlednost zákonů, ustanovení a předpisů. Současně s tím bude energicky přijímat různé talenty ze zahraničí. Bude pobízet čínské podniky k investování v zahraničí, aby se vytvořilo množství nadnárodních podniků.
   Ve zmínce o reformách politického systému Ťiang Ce-min konstatoval, že Čína bude nadále aktivně prohlubovat příslušné reformy, rozšiřovat socialistickou demokracii a budovat legislativní socialistický stát.
    Řekl, že při reformách musíme vycházet z čínské reálnosti a v žádném případě nekopírovat model západní politické soustavy. Je třeba klást důraz na budování řádu, od základních jednotek rozšiřovat demokracii, umožnit lidu zákonné demokratické volby, demokratické rozhodování, demokratickou správu, demokratický dozor a široká práva a svobodu. Samozřejmostí je respekt a zajištění lidských práv. Ťiang zdůraznil, že bude posíleno zákonodárství a do roku 2010 se zformuje socialistická právní soustava.
   K reformě personálního řádu Ťiang řekl, že je třeba zdokonalovat řád úředníků. Rozšíří se právo širokých řád komustistů a lidových mas na informace a podíl na volení a dozoru při jmenování a volení funkcionářů. Bude uplatněn předpis stanoveného funkčního období stranických a administrativních vedoucích funkcionářů, předpis jejich demise a předpis o jejich zodpovědnosti za nedbalost práce. Bude pro ně nastolen povzbuzující a zabezpečující mechanismus.
   Současně s tím uvede KS Číny v platnost účinný provozní mechanismus, pomocí kterého posílí omezení a dozor nad mocí a zabrání korupci už od základů. Ťiang Ce-min znovu prohlásil, že komunistická strana bude přísně trestat všechny zkorumpované členy.
   K výstavbě kultury vysvětlil řadu důležitých bodů, jakými jsou podpora národního ducha, posilování ideologické a mravní výstavby a správa státu jak zákony tak morálkou. Zdůraznil také všestranné rozšiřování výchovy, která má za cíl zvýšit komplexní kvalitu obyvatel a rozvoj různých kulturních sektorů. Navrhl, aby stát zvýšil investice do školství a podporoval kulturní neziskové subjekty.
   Pokud jde o národní obranu a budování armády, Ťiang potvrdil, že Čína bude nadále uplatňovat vojenskou směrnici aktivní obrany a strategii zesílení ozbrojených sil pomocí vědy a techniky. Dokončí mechanizaci a informatizaci armády a umožní rozvoj armády prudkým tempem.
   Ťiang Ce-min věnoval speciální část zprávy otázce sjednocení vlasti. Poukázal na to, že na světě je jenom jedna Čína. Čínská pevnina a Tchaj-wan k ní patří. Státní svrchovanost a územní celistvost Číny se nedá rozdělit. Komunistická strana Číny kategoricky vystupuje proti úsilí o "nezávislost Tchaj-wanu", "vzniku dvou Čín" nebo "jedné Číny a jednoho Tchaj-wanu". Uvedl:
   "Zásada jedné Číny představuje základ pro rozvoj vztahů mezi oběma břehy Tchajwanské úžiny a realizaci mírového sjednocení. Znovu vyzýváme, aby obě strany na základě zásady jedné Číny zatím ponechaly stranou některé politické spory a co nejdříve obnovily dialog a jednání. Za předpokladu existence jedné Číny se dá hovořit o všech otázkách."
   Podle něj by oba břehy mohly jednat o oficiálním ukončení nepřátelství a o prostoru ekonomické, kulturní a sociální činnosti Tchajwanu na mezinárodním poli, který by odpovídal jejímu postavení. Kromě toho by mohly jednat také o politickém postavení tchajwanských úřadů.
   Ťiang dále prohlásil, že čínská pevnina co nejupřímněji usiluje o perspektivu mírového sjednocení obou břehů, ale rozhodně neslibuje, že se zřekne použití síly. Vyřešení tchajwanské otázky zároveň nebude odloženo na dobu neurčitou.
   O mezinárodní situaci a práci se zahraničím se Ťiang domnívá, že mír a rozvoj představují stále hlavní témata současné doby. Nespravedlivý a neracionální starý mezinárodní politický a ekonomický řád se ale v podstatně nezměnil. Přibývá faktorů nejistoty, které ovlivňují mír a rozvoj. Zhoršuje se hrozba terorismu. Ukazují se také nové projevy hegemonie a mocenské politiky. Konstatoval: "Bez ohledu na jakoukoli změnu mezinárodní situace bude Čína neochvějně prosazovat nezávislou, samostatnou a mírovou zahraniční politiku. Cílem čínské zahrniční politiky je hájení světového míru a podpora společného rozvoje všech zemí a oblastí světa."
   Závěrem Ťiang Ce-min zdůraznil, že historickým úkolem, kterého se musí KS Číny statečně chopit, je všestranné budování společnosti se solidními životními podmínkami, zrychlování socialistické modernizace a zbohatnutí socialistické Číny.
   Komunistickou stranu a celý národ vyzval: "Komunistická strano a obyvatelé všech národností, jedním srdcem se dejte do úporného boje! Neustále popohánějte rozvoj socialismu s čínským charakterem. Společně vytvořte krásnou budoucnost šťastného života čínského národa."
  Sjezd potrvá 7 dní. Podle jednacího pořadu se delegáti budou v příštích dnech zabývat zmíněnou zprávou. Budou posuzovat zprávu o činnosti disciplinární komise při 15. ústředním výboru strany, diskutovat a schvalovat návrh revidovaných Stanov strany a volit nový ústřední výbor a diaciplinární komisi.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>