Hlavní Menu > Aktuality
KS Číny úspěšně zahájila 16.sjezd strany

2004-06-02 13:59

   Zahájení sjezdu předsedal Li Pcheng. Na úvod sjezdu v 9, OO hodin vojenská hudba zahrála státní hymnu ČLR. Účastníci sjezdu pak pietně vzpomněli zemřelých  proletářských revolucionářů - Mao Ce-tunga, Čou En-laje, Liu  Šao-čchi, Ču Te, Teng Siao-pchinga a Čchen Juna.
   Předsedající Li Pcheng oznámil, že ze 2.154 zvolených delegátů a pozvaných hostů je zahájení sjezdu přítomno 2.134  osob. Srdečně přivítal rovněž pozvané hosty mimo stranu a  příslušné zodpovědné funkcionáře. Poté soudruh Ťiang Ce-min za vřelého potlesku  přednesl sjezdu projev, který měl 1O částí :
   1)Základní zkušenosti z práce za uplynulých 5 let a za období l3 let.
   2)Všestranné zhodnocení důležitých myšlenek " 3  zastoupení.
   3)Všestranně zaměřit úsilí o vybudování poměrně  bohaté společnosti.
   4)Budovat ekonomiku a nadále realizovat reformy  ekonomického systému.
   5)Provádět politickou linii a uskutečnit reformu politického systému.
   6)V oblasti kultury provést reformu systému kultury.
   7)Budovat obranu a ozbrojené síly.
   8)Uskutečnit konečné sjednocení země v duchu  politiky "jedna země - dva systémy".
   9)Mezinárodní situace a diplomatická práce.
   10)Zdokonalit a posílit postavení strany.
   Ťiang Ce-min ve svém projevu zhodnotil obrovské  úspěchy všeho lidu pod vedenením strany v oblasti reforem a  stability, vnitřní a zahraniční politiky, řízení strany,  státu a armády. Vzpomněl rovněž jednotu strany od 4. pléna ÚV  v roce 1989, kdy po dobu 13 let přinesla zahájení reforem a  socialistické modernizace, historický pokrok všem  národnostem země. V průběhu 13 let praxe dokázala, co znamená  prohloubení socialismu, jak ho budovat. Dále shrnula velmi  cenné zkušenosti, z nichž hlavní jsou : řídit se teorií Teng  Siao-pchinga, neustále posilovat tvůrčí činnost, zaměřit  se jako na ústřední úkol budování ekonomiky a používat  způsoby, jak za pochodu řešit problémy. Podporovat reformy a  otevírání se světu, neustále zdokonalovat socialistický trh  a ekonomický systém. Realizovat 4 základní principy, rozvíjet socialistickou demokracii, ruku v ruce podporovat rozvoj  materiální a duchovní civilizace. Současně provádět vytváření  právního státu a morálky. Rozvíjet stabilitu, která musí mít  přednost v celé politice, správně řešit vztahy stability a  rozvoje reforem. Prosazovat absolutní vedení strany v  ozbrojených silách, zvláštním výběrem povolávat do armády,  podporovat jednotu všech sil, které je možno sjednotit. Také  neusále posilovat síly čínského národa, podporovat nezávislou a samostatnou, mírovou zahraniční politiku. Čína bude rovněž hájit světový mír a napomáhat společnému rozvoji, posilovat a  zdokonalovat vedení strany, rozvíjet výstavbu strany na  novou úroveň.
   Ťiang Ce-min zdůraznil : výše uvedených 1O bodů  jsou základní zkušenosti při budování socialismu s  charakteristickými čínskými rysy pod vedením strany a je  třeba je uskutečňovat. Tyto zkušenosti jsou historickými  zkušenostmi. Spojení se stranou to znamená, že naše strana  musí realizovat požadavky rozvoje moderních výrobních sil  Číny a jít vpřed také směrem k rozvoji moderní čínské kultury  a vyjadřovat takto základní zájmy nejširších vrstev lidu  Číny. Toto je nevyhnutný požadavek rozvoje socialismu, je to  kategorický závěr praxe naší strany.
   Ťiang Ce-min zdůraznil, že vytvoření nové situace socialismu s charakteristickými čínskými rysy, musíme nést  velký prapor teorie Teng Siao-pchinga, realizovat důležité  myšlenky "3 zastoupení", aby se staly vlastnictvím naší  strany, základem její politiky a pramenem její síly. Důležité myšlenky "3 zastoupení", jejich základ je v  uskutečnění politiky v zájmu lidu a jádrem je modernizace  strany.Realizace důležitých myšlenků "3 zastoupení" je nutné zachovat důši jít s časem a neustále vytvořit novou etapu rozvoje teorie Marxismu.  Jako první úkol, který je v zájmu státu a strana musí  realizovat je neustále vytvářet nový stav modernizace. Je nutné koordinovat všechny široké faktory,  neustále povzbuzovat nové obrozené síly čínského  národa.Musíme zreformovat duchovní sílu strany, aby sama  nabírala nové živé síly do svého organismu.
   Ťiang Ce-min ve svém vystoupení, pokud jde o boj  za vybudování poměrně bohaté společnosti řekl, že vcelku  řečeno, prvních 20 let 21.století, pokud jde o naši  zemi,musíme zvládnout a proto je možné toto mít za hlavní  strategické období. V prvních 20 letech tohoto století musíme  soustředit síly, abychom dosáhli ještě vyšší životní úroveň  poměrně bohaté společnosti pro několik set milionů našich  obyvatel, aby se naše ekonomika ještě rychleji rozvíjela,  demokratizace se dále prohlubovala, věda a školství dosáhla  většího pokroku, kultura nadále vzkvétala, společnost byla  vbíce harmonická a života lidu byl ještě bohatší. Aby strana  mohla dosáhnout tohoto cíle v novém období tohoto tisíciletí,  je nutné nového myšlení, nových výsledků reforem, otevírání  se, aby nové výsledky a veškerá práce dosáhla nových výšin.
   Ťiang Ce-min dále zdůraznil: Všestranně budovat  poměrně bohatou společnost znamená, že úkolem je budovat  především ekonomiku, jako prvořadý základ, soustavně rozvíjet  výrobní síly společnosti. Proto musíme dobře zvládnout těchto  8 úkolů :
   1) Modedrnizovat průmysl, všestranně uplatňovat  straztegii rozvoje vědy a vzdělání,
   2) všestranně pomáhat rozvoji venkovské  ekonomiky, uspíšit urbanizaci měst a městeček,
   3) aktivně rozvíjet rozvoj západních oblastí,  napomáhat rozvoji všech jednotlivých oblastí,
   4) zdokonalovat základní ekonomický systém,  prohlubovat reformu systému řízení státního vlastnictví,
   5) vybudovat systém moderního trhu, kompletovat a  sladit makrostrukturu,
   6) prohloubit reformu systému rozdělování,  dobudovat systém sociálního  zabezpečení,
   7) trvat na sepětí příchodu a východu, všestranně  zvýšit úroveň otevírání se světu,
   8) usilovně rozšiřovat zaměstnanost, soustavně  zlepšovat život lidu.
   Ťiang Ce-min uvedl, že za předpokladu provádění  4 základních principů musíme aktivně pokračovat v reformě  politického systému, rozšiřovat socilistickou demokracii,  zavádět socialistický právní řád, budovat socialistický  právní stát, upevňovat a rozvíjet demokratickou jednotu,  oživovat a stabilizovat politickou situaci. Pokud jde o reformu politického systému hlavní úkoly jsou :  zdokonalovat a upevňovat socialistickou demokracii, posilovat  socialistický právní řád, reformovat a zdokonalovat formy  vedení a provádění politiky strany. Dále reformovat a  zdokonalovat systém politického rozhodování. Prohlubovat také  reformu systému administrativní správy, soudního systému,  posílit soudní kompetence a kontrolu. Chránit společenskou  stabilitu.
   Ťiang Ce-min zudůraznil, že při budování  poměrně bohaté společnosti, musíme všestranně rozvíjet  socialistickou kulturu, duchovní civilizaci, podporovat  rozvoj pokrokové kultury, pěstovat národního ducha.  Realisticky rozvíjet morálku, věnovat úsilí na rozvoj  školství a vědy, kultury a kulturních statků. Dále pokračovat  v prohlubování reformy systému kultury.
   Ťiang Ce-min rovněž zdůraznil, že strategickýmn  úkolem při modernizaci naší země je budování a upevňování  obrany, chránit jednotný státní bezpečnostní systém a  zabezpečit budování poměrně bohaté společnosti. Budování  obrany a ekonomiky má souvislost. Na základě rozvoje  ekonomiky může se uskutečňovat modernizace obrany a  ozbrojených sil.
   Ťiang Ce-min uvedl dále, že dosáhnout sjednocení  země je společnou touhou Číňanů doma i v zahraničí. Na  základě principu jedné Číny, rozvojem vztahů mezi oběma břehy  je možné mírové sjednocení. Budeme i nadále usilovat o mírové  sjednocení na základě principu " jedna země, dva systémy ",  rozvíjet styky na obou stranách v duchu stanoviska 8  principů. S opravdovou upřímností a úsilím budeme provádět  politiku za mírové sjednocení. Ťiang Ce-min řekl : Mír a rozvoj je hlavní  otázkou současnosti. Nehledě nato, jak se bude vyvíjet  mezinárodní situace, budeme neochvějně provádět nezávislou,  samostatnou, mírovou zahraniční politiku. Spolu s lidem všech  zemí budeme společně usilovat o mír a rozvoj.
   Ťiang Ce-min zdůraznil, že budování poměrně  bohaté společnosti si nevyhnutně vyžaduje zdokonalení a  posílení vedoucí úlohy strany, její nového postavení. Strna  je předvoj dělnické třídy Číny, ale rovněž předvoj čínského  lidu a národa, je vedoucí jádro budování socialismu s  charakteristickými čínskými rysy.Strana také vyjadřuje  požadavky rozvoje moderních výrobních sil Číny. Vyjadřuje  směr vývoje moderní kultury a základní zájem nejširších  vrstev lidu. Zdokonalení postavení a posílení strany  vyžaduje: Prohloubení studia důležitých myšlenek " 3  zastoupení", zuvýšit teoretickou úrovceň marxismu-leninismu,  posílení akceschopnosti strany, úroveň vedení a realizace  politiky. Další úkoly vyžadují - posílení demokratického  centralismu, jednoty a aktivity, zvýšení kvality vedoucích  funkcionářů, správně  provádět činnost v základních organizacích, posílit třídní  základ a spojení strany s masami, zlepšit styl práce a  bojovat proti korupci.
   Ťiang Ce-min vyzval členy strany a lid všech  národností k těsné jednotě kolem ÚV KS Číny, k neustálému  rozuvoji socialismu s čínskými charakteristickými rysy, ke  společné práci za šťastný život a světlou budoucnost. V průběhu vystoupení se projev Ťiang Ce-mina  setkal s častým vřelým potleskem.


< Suggest To A Friend >
 
     <Print>