Hlavní Menu > Aktuality
Společné písemné Interview čínského premiéra Wen Jiabao pro Právo a MFD

2005-12-07 00:00

Dne 7 Prosince Právo a MFD napsaly písemné Interview čínského premiéra Wen Jiabao ,nadpisy jsou „Trváme na politice otevírání se světu", „Česko je významný člen EU".

1. Předseda Státní rady ČLR přijíždí do České republiky po dlouhých 18 letech. Znamená to, že čínsko-české vztahy poskočily kvalitativně vpřed? Nebo to znamená, že vedoucí představitelé ČLR stanovili datum návštěvy ČR tak, aby to odpovídalo harmonogramu návštěv představitelů ČLR v jiných zemích Evropské unie?

n. Během 18 let se podstatně změnila jak mezinárodní situace, tak i situace uvnitř obou zemí, Čínské lidové republiky a ČR. Ale vztahy mezi čínským a českým lidem jsou stále stejně přátelské. Vlády a parlamenty obou zemí udržují těsné kontakty. Spolupráce v oblasti hospodářské, kulturní, výchovně vzdělávací, vědecko-technické i v cestovním ruchu se úspěšně rozvíjí. Můžeme konstatovat, že bilaterální čínsko-české vztahy vstoupily do nové vývojové etapy.

Čínská vláda věnuje vzájemným vztahům velkou pozornost. Posilování česko-čínských vztahů prospívá nejvlastnějším zájmům oběma zemí a jejich lidu. Obě strany musí k rozvoji bilaterálních vztahů zaujmout aktivní a dělné stanovisko a usilovat o ještě těsnější vzájemnou spolupráci ve všech sférách.

Od návštěvy Vaší země očekávám další posílení vzájemného porozumění a přátelství mezi oběma zeměmi a pozvednutí oboustranně výhodné spolupráce na ještě vyšší úroveň.

Chtěl bych využít této příležitosti a požádat váš list, aby tlumočil lidu vaší země od čínské vlády, od čínského lidu i ode mne osobně co nejsrdečnější pozdravy a přání všeho nejlepšího.

2. Váš partner, pan premiér Paroubek, navštívil letos Čínu a po rozhovoru s Vámi řekl, že by se Česká republika mohla stát jakousi základnou pro aktivitu čínských firem v Evropské unii. Jaký je Váš názor?

n. Návrhy pana premiéra Paroubka na rozvoj čínsko-českých hospodářských vztahů jsou velmi dobré. Mezi nově přistoupivšími zeměmi má ČR výhodnou geografickou polohu, skvělou průmyslovou základnu a velké rozvojové rezervy. Podporujeme snahu čínských firem investovat v zahraničí. Dnes, kdy je světová ekonomika stále provázanější, může posílená spolupráce mezi českými a čínskými podniky nejen vhodně doplňovat výrobní a tržní struktury obou zemí, ale současně může posílit různorodost, mnohovrstevnost a mnohotvárnost bilaterální hospodářské spolupráce.

3. Jaké investiční záměry má v Česku Čínská lidová republika? Předpokládáte, že během této návštěvy podepíšete nějaké kontrakty nebo smlouvy?

n.Čínsko-česká spolupráce ve výrobě automobilů, ve výrobě elektropřístrojů pro domácnost či v informatice již dosáhla pozoruhodných výsledků. Během mé návštěvy podepíší podniky obou zemí některé mezioborové smlouvy. Po přijetí opatření, která usnadní a ochrání vzájemné investice bude mít vzájemná spolupráce v oblasti investic ještě větší perspektivu.

4. Čínská ekonomika se co do kapacity a co do objemu obchodu zařadila na přední světové pozice. Vliv Číny na dění ve světě den ode dne roste. Vnímáte svou zemi jako supervelmoc?

n. Čína je rozvojová země. Během 27 let reforem a otevření se světu se tam odehrály velké změny a dochází k soustavnému a rychlému rozvoji. Ale Čína má 1,3 miliardy obyvatel a tak průměrný příjem na obyvatele dosáhl teprve nedávno sotva 1000 USD, úroveň je velmi nízká. Lidí je mnoho, základna slabá, navíc se jednotlivé oblasti nerozvíjejí rovnoměrně, existuje velký rozdíl mezi městem a vesnicí. Zbývá tedy udělat hodně práce. V Číně ještě žije 26,1 miliónu lidí pod hranicí chudoby, 21 miliónů lidí, žijících ve městech, se musí spokojit jen se životním minimem. Uskutečnit modernizaci v Číně vyžaduje ještě dlouhou dobu tvrdého úsilí.

5. Někteří lidé se domnívají, že je Čína spasitelem lidstva, ale současně se v poslední době množí teorie o „čínském nebezpečí". Máme se tedy obávat?

n. Soustavný růst čínské ekonomiky obohacuje nejen čínský lid, ale zároveň významně přispívá k růstu světové ekonomiky. Většina zemí světa podporuje a vítá rozvoj Číny. Je si vědoma, že rozvoj Číny významně napomáhá celosvětovému rozvoje a míru.

Rozvoj je hlavním úkolem stojícím před čínským lidem. Vybrali jsme si cestu mírového vývoje, která odpovídá základním zájmům čínského lidu, národnímu charakteru a čínské kulturní tradici. Zároveň zohledňuje trendy vývoje celého lidského společenství. Je to historická strategická volba. Stabilita a rozvoj Číny samy o sobě prospívají pokroku celého lidstva. Rozvoj Číny nemůže nikoho ohrozit. Čínská vláda bude pokračovat v realizaci samostatné suverénní mírové zahraniční politiky a bude i nadále rozvíjet přátelské vztahy vzájemně výhodné spolupráce se všemi zeměmi světa na základě pěti principů mírového soužití, bude stupňovat úsilí v obraně světového míru a společného pokroku.

6. Model reforem vypracovaný Teng Siao-pchingem je velice úspěšný. Podle nedávného odhadu WTO předhoní Čína během pěti let Velkou Británii, Francii a Itálii a stane se čtvrtou největší ekonomikou světa. V současné době produkuje soukromý sektor polovinu HDP. Můžete nám vysvětlit v čem spočívá úspěch čínské ekonomiky?

n. S budováním socialismu se specificky čínskými rysy se nemůžeme opírat o žádné konkrétní zkušenosti. Jdeme vpřed za neustálého hledání a tento proces trvá už dlouho. Náš současný styl práce obsahuje následující:

Za prvé: Vytrvat především na zásadě budování ekonomiky a progresivními metodami řešit problémy, které se nám postaví do cesty.

Za druhé: Vytrvat v reformách a otevírání se světu, nepolevovat v úsilí, dodávat budování stále novou energii. S ohledem na vlastní specifiky státu se inspirovat pozitivními zahraničními zkušenostmi a neustále prohlubovat reformy a postupně vytvářet systém socialistické tržní ekonomiky. Stále trváme na politice otevírání se světu. Neustále rozšiřovat obchodní výměnu se zahraničím, ve velkém lákat zahraniční kapitál a moderní technologie a přejímat manažérské zkušenosti, posilovat mezinárodní spolupráci a výměnu, vytvářet model ve všech směrech otevřený vůči zahraničí.

Za třetí: Setrvat na vědecké koncepci rozvoje, urychlovat regulaci ekonomických struktur, aktivně povzbuzovat přeměnu stylu ekonomického růstu, realizovat úplný, regulovaný trvale udržitelný rozvoj.

Za čtvrté: Vytrvat v posilování a zlepšování makroekonomické regulace jako předpokladu stabilního poměrně rychlého růstu ekonomiky. V plné míře uplatnit zásadní úlohu trhu při přerozdělování zdrojů. Zároveň pečlivě sledovat směr, kterým se ubírá vývoj světové i domácí ekonomiky, včas vytipovat jednotlivé symptomy a inklinace ekonomického děje, odhadnout problémy, které přinese, a okamžitě reagovat přijetím patřičných opatření na posílení a zlepšení makroekonomické regulace. Jen tak je možné stabilní růst v poměrně rychlém tempu zajistit.

Za páté: Setrvat na zásadě vše pro člověka, mít stále na zřeteli potřeby lidových mas, vycházet z jejich nejvlastnějších zájmů a neustále zvyšovat jejich životní úroveň. Lidé musí stále pociťovat, že mají z reformního hnutí užitek.

7. Evropská a asijská kultura jsou v mnoha směrech velmi odlišné. Evropa má určitou základní představu o lidských právech. Jaká lidská práva Čína uplatňuje? K jakému zlepšení v tomto směru došlo?

n. Respektujeme obecné principy lidských práv. ale současně si uvědomujeme, že obecné principy lidských práv musí korespondovat s národním charakterem každé země. Jednotlivé země nemají stejné historické pozadí ani stejné kulturní tradice a nejsou na stejném stupni vývoje, a proto posuzují lidská práva v některých případech shodně, jindy odlišně. Respektování a dodržování lidských práv je naším cílem. Během několika desetiletí, která uplynula od vzniku nové Číny, především pak poté, co jsme nastoupili cestu reforem a otevření se světu, dosáhla čínská demokratická politika a lidská práva historického pokroku. Čínský lid demokraticky a podle zákona přistupuje k volebním urnám, provádí demokratická politická rozhodnutí, demokratické řízení, demokratickou kontrolu, den ode dne se těší větší svobodě. Práva čínského lidu na existenci, právo na rozvoj, dosáhla výrazného pokroku.

Průměrný věk obyvatel Číny, který byl v době vzniku ČLR 35 let, se zvýšil na 72 let. V roce 1978 bylo v Číně 250 miliónů chudých. Do roku 2004 se jejich počet snížil na 26,1 miliónu. Čína se stala zemí, která v celosvětovém měřítku odstraňuje bídu nejrychlejším tempem.

Ale Čína se nachází teprve v počátečním stádiu socialismu a je hospodářsky i kulturně ještě poměrně zaostalá. Úplný vývoj lidských práv si vyžádá ještě dlouhé a trnité úsilí. V budoucnu budeme i nadále vycházet z charakteru naší země, podle přání čínského lidu budeme pokračovat v cizelaci demokratické politiky se specificky čínskými rysy, budeme dále zlepšovat život lidu a stále zvyšovat úroveň lidských práv, kterým se bude moci čínský lid těšit.

8. Uvažuje Čína o zrušení trestu smrti?

O problému zrušit či nezrušit trest smrti se v mezinárodním měřítku stále polemizuje. Národní charakter jednotlivých států je různý a proto nemůže být shodný ani čas, který jednotlivé státy potřebují, aby mohly postupně omezovat nebo zrušit trest smrti. V Číně dosud nejsou podmínky pro plošné zrušení trestu smrti. Ale čínský trestní řád postavil velmi přísné mantinely pro výkon trestu smrti a uplatňuje tento trest jen vůči malému počtu trestných činů a jen v případě těžkých zločinců. Navíc stanovil přísná procesní pravidla, která výkon trestu smrti minimalizují. Provádíme reformu systému soudnictví, včetně práva prověření trestu smrti až do nejvyššího lidového soudu, tím systémem se zaručuje opatrnost a spravedlnost rozhodnutí trestu smrti.

9. Všečínské shromáždění lidových zástupců přijalo v tomto roce „Zákon proti rozštěpení státu". Neznamená to, že se čínská pevnina připravuje řešit problém Tchaj-wanu silou zbraní? Tchajwanské investice na pevnině již přesáhly hodnotu 100 miliard USD. Vztahy KS Číny a Kuomintangu vzaly v tomto roce obrat k lepšímu. Nemůže to ovlivnit názor pevniny na použití zbraní vůči Tchaj-wanu?

n. Mírové řešení tchajwanské otázky a sjednocení vlasti odpovídá nejvlastnějším zájmům krajanů žijícím na obou březích Tchajwanské úžiny, odpovídá nejvlastnějším zájmům čínského lidu a současně odpovídá mírovému trendu vývoje světa. Dokud bude existovat naděje na mírové sjednocení, budeme pro to dělat maximum. Vypracovali jsme „ Zákon proti rozštěpení státu" jako dokument, který vymezuje náš záměr mírově řešit tchajwanskou otázku v rovině politicko právní. Je to dokument, ve kterém formulujeme náš nanejvýš upřímný postoj, odhodlání k nejvyššímu nasazení v zájmu perspektivy mírového sjednocení. Tento zákon zároveň odráží společné odhodlání všeho čínského lidu chránit suverenitu a územní celistvost státu, nedovolit, aby rozkolníci usilující o „nezávislost Tchaj-wanu" ve jménu čehokoli a jakýmkoli způsobem odtrhli Tchaj-wan od Číny.

10. Jak nahlížíte na perspektivu budoucího rozvoje vztahů mezi Čínou a Evropskou unií?

n. Během 30 let existence diplomatických vztahů mezi Čínou a EU dosáhly vzájemné vztahy obrovského pokroku. V roce 2003 se Čína a EU rozhodly rozvíjet vztahy všestranného strategického partnerství. Dosavadní politické konzultace a rozhovory byly bohaté na pozitivní výsledky. V mezinárodních a regionálních záležitostech došlo k vynikající shodě a spolupráci. Je více než zřejmé, že se Čína a EU hospodářsky vzájemně doplňují, jak o tom svědčí rychlý rozvoj obchodu. V loňském roce se Evropská unie stala největším obchodním partnerem Číny a Čína druhým největším obchodním partnerem EU. Očividné jsou i výsledky spolupráce v oblasti vědy a techniky, vzdělávání, energetiky, turistiky, životního prostředí a v dalších oblastech. Jak Čína, tak EU věnují velkou pozornost rozvoji vzájemných vztahů. Rezervy pro další vývoj vzájemně výhodné spolupráce jsou značné. Čínsko-eurounijní vztahy se nacházejí na startovní čáře a já věřím, že díky společnému úsilí obou stran budou směřovat ke skvělé budoucnosti.

11. Čínský ministr zahraničí nedávno prohlásil, že 16 let trvající zbojní embargo EU vůči Číně je diskriminací Číny. Jak se na tento problém díváte?

n. Zbrojní embargo Evropské unie vůči Číně je produktem studené války a již dávno ztratil své opodstatnění. Neodpovídá ani současným vztahům všestranného strategického partnerství mezi Čínou a EU. Úspěšné vyřešení tohoto problému napomůže ke zvýšení vzájemné oboustranné důvěry, prohloubí spolupráci. Doufáme, že EU posoudí současný stav čínsko-eurounijních vztahů a v blízké budoucnosti příjme rozhodnutí o odvolání embarga.

12. Považujete USA za strategického protivníka Číny nebo za partnera k dialogu?

n. Čína a USA mají maximální společný zájem na řešení globálních problémů mírového vývoje lidstva. Díky společnému úsilí obou stran se čínsko-americké vztahy vyvíjejí v podstatě stabilně. Nejvyšší představitelé obou zemí se v tomto roce několikrát sešli, prezident Bush právě minulý měsíc navštívil Čínu. Nejvyšší představitelé obou stran se shodují v názoru, že je třeba i nadále usilovat o rozšiřování výměny a o posilování vzájemné důvěry, prohlubovat vzájemné porozumění a spolupráci. Ujistili se, že budou i ve 21. století všestranně posilovat americko-čínské vztahy konstruktivní spolupráce.

13. Pane premiére, Olympijské hry se blíží a v souvislosti s tím se Peking dostává do popředí zájmu světa. Nedoufáte, že se stanete nejúspěšnější zemí Olympijských her 2008?

n. Tím, že Peking dostal právo uspořádat v roce 2008 Olympijské hry, se splnil dávný sen čínského lidu. Naším cílem je uspořádat jedinečnou Olympiádu vysoké úrovně, obohatit duch Olympijských her vyjádřený heslem „výše, rychleji, silněji" o propojení kultury Východu a Západu, a přispět k propagaci a rozvoji lidské civilizace. Peking si předsevzal uspořádat Olympijské hry ekologické, vysoce civilizované a na vysoké vědecké a technické úrovni. Ve jménu tohoto cíle se konají veškeré přípravné práce. Přejeme sportovcům celého světa včetně českých, aby v Pekingu dosáhli dobrých výsledků. Čínští sportovci se těší, že budou se sportovci ostatních zemí soutěžit a zároveň utužovat přátelství.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>