Hlavní Menu > Aktuality
Hedvábná stezka - z minulosti do budoucnosti

2014-04-01 22:12

Během dvou návštěv Kazachstánu a Indonésie v září a říjnu 2013 vyzval čínský prezident Si Ťin-pching ke společnému rozvoji »Ekonomického pásu podél Hedvábné stezky« a »Námořní hedvábné stezky 21. století«. »Pás« a »Stezka« jsou dvě významné iniciativy Číny za účelem prohloubení reforem a otevírání se světu a rozvinutí diplomacie ve vztahu k sousedům. Byly zapsány do dokumentů 3. pléna 18. ÚV KS Číny, Setkání k diplomacii ve vztahu k sousedním zemím a Ústřední ekonomické pracovní konference, a byly nadšeně přijaty doma i v zahraničí.

Iniciativy Pásu a Stezky

1. Iniciativy »Pásu« a »Stezky« jsou pokračováním a rozvojem ducha dávné Hedvábné stezky.

Před více než 2000 lety podnikaví a odvážní lidé na euroasijském kontinentu vytyčili několik obchodních cest spojujících významné civilizace napříč Asií, Evropou a Afrikou. Tyto cesty byly dalšími generacemi souhrnně nazývány Hedvábná stezka. I přes konflikty a války v Euroasii doprava po Hedvábné stezce, se zvuky zvonců na krku velbloudů a nekonečným proudem karavan a lodí, nikdy zcela neutichla. Doprava a technologie byly tenkrát nerozvinuté, ale nic nezabránilo obchodníkům, mudrcům, vzdělancům a vyslancům v obtížném cestování přes pohoří a řeky a v prozkoumávání Hedvábné stezky s ohromnou houževnatostí a odvahou. Pro velké i malé země podél těchto cest byla Hedvábná stezka značným přínosem. Čína se od ostatních zemí mnohému naučila, a stejně tak ostatní země od Číny. Takové vazby vzájemného propojení po Hedvábné stezce umožnily výměnu zboží, znalostí, osob a idejí, podpořily hospodářský, kulturní a společenský pokrok v různých zemích, usnadnily dialog a integraci odlišných kultur a zanechaly po sobě skvělé kapitoly v dějinách lidstva.

Ve 21. století, v době, kde převažují témata míru, rozvoje a spolupráce, ale kde stále existuje komplexní mezinárodní a regionální situace, se Hedvábná stezka stala o to důležitější a cennější jako symbol míru, spolupráce, otevřenosti, inkluzivity, vzájemného učení a vytrvalosti. Pokud naši předkové před dvěma tisíci let dokázali přistupovat k sobě s respektem jako rovný k rovnému, pracovat pro vzájemný prospěch a povznést se nad příležitostné nepřátelství, je pro nás o to naléhavější nutností zachovat toto neocenitelné dědictví. Pro mezinárodní společenství je o to větší nutností inspirovat se duchem starodávné Hedvábné stezky, aktualizovat jej, vdechnout mu větší dynamiku, uvědomit si jeho hodnotu v této nové době, a tím pro lidstvo vytvořit nové materiální a kulturní bohatství.

Společná práce

2. Společná práce pro »Pás« a »Stezku« odpovídá současnému trendu regionální kooperace.

Asie, známá jako motor globálního růstu a klíčová hybná síla pro multipolarizaci světa a ekonomickou globalizaci, hraje rozhodující a rostoucí roli ve formování mezinárodního prostředí. Na druhé straně Asie čelí mnohým výzvám, starým i novým včetně tlaků na zachování dynamičnosti. Společnými úkoly všech asijských zemí bude posílení a zachování příznivé situace míru a rozvoje v Asii, vytvoření silnějšího konsenzu a kapacity asijských zemí, zvýšení povědomí o společnosti se sdílenými zájmy a společným osudem pro harmonickou Asii a dosažení celkového obrození všech asijských zemí. Iniciativy »Pás« a »Stezka«, spojující minulost s přítomností a zahrnující Čínu a další země, mají vysoce inkluzivní rozsah, který je svědkem dějin velkých úspěchů v Asii, poskytují důležitý zdroj, ze kterého Asiaté čerpají sebevědomí a hrdost na své dějiny a kultury, a působí jako vlajka asijské jednoty a závazku ke spolupráci.

Regionální integrace je nevyhnutelnou fází na cestě k ekonomické globalizaci. Rozkvět spolupráce v Asii posílil mír a rozvoj této oblasti. Nicméně ve srovnání s Evropou a Severní Amerikou zůstává regionální integrace v Asii nedostatečná, jak o tom svědčí především nerovnoměrný rozvoj a slabá konektivita mezi jednotlivými asijskými subregiony, které představují značnou překážku hlubší regionální spolupráce. Propojením Centrální Asie, Jižní Asie, Jihovýchodní Asie a Západní Asie přispějí iniciativy »Pás« a »Stezka« k většímu propojení a komplementaritě mezi jednotlivými subregiony a pomohou při vytváření a zdokonalování dodavatelského řetězce, průmyslového řetězce a hodnotového řetězce v Asii, čímž posunou pan-asijskou a euroasijskou regionální spolupráci na novou úroveň.

V ohledu na globální růst, obchod, investice a kapitálové toky se odehrávají zásadní změny. Euroasijské země, nacházející se všechny v rozhodujících fázích transformace a modernizace, naléhavě potřebují uvolnit potenciální poptávku u sebe i v regionu, vytvořit další místa růstu a učinit své ekonomiky dynamičtějšími a odolnějšími pro odvracení rizik. Iniciativy »Pás« a »Stezka« předpokládají rozvoj infrastruktury a systémové inovace, což přispívá ke zlepšení podnikatelského prostředí v příslušných zemích a regionu jako celku, k řádnému a nenarušovanému toku výrobních faktorů a zlepšení jejich distribuce, k rozvoji vnitrozemských států a odlehlých částí různých zemí, ke snížení nákladů a překážek obchodu a investic, k větší hnací síle pro reformy v daných zemích a jejich otevírání se světu.

Při zjevných rozdílech v dějinách, kultuře, náboženství a úrovni rozvoje potřebují euroasijské země dát prostor svým výhodám v rozmanitosti, následovat cestu diverzifikovaného rozvoje, vytvářet harmonii k překonávání odlišností, ale stále i hledat společnou řeč. Zásadní význam proto mají výměny osob, kulturní interakce a mezicivilizační dialogy. Hedvábná stezka je vydlážděna nadčasovými klenoty výměn mezi státy i mezi jednotlivci. »Pás« a »Stezka« odkryjí hluboké kulturní úspěchy dávných časů, posílí výměny mezi lidmi všech zemí v celém spektru oblastí, vrstev a náboženství, poskytnou prostor potenciálu výměn zaměřených na rozšiřování základů přátelství mezi národy a přispějí k pozitivní energii míru a rozvoje v Asii.

Vlastní rozvoj Číny

3. Společná práce na »Pásu« a »Stezce« odpovídá potřebám vlastního rozvoje Číny a její spolupráce s vnějším světem.

Reformy Číny a její otevírání se světu jsou významným úspěchem. Problémem nicméně zůstává nevyvážený rozvoj, především mezi východním regionem a centrálními a západními regiony země. K vyřešení tohoto problému potřebujeme podporovat přesuny zdrojů a průmyslových odvětví mezi jednotlivými regiony, aby byl dán větší prostor zdrojovým a geografickým výhodám centrálních a západních regionů a byl využit jejich potenciál pro výměny a spolupráci se sousedními zeměmi. Důležitým způsobem k dosažení tohoto cíle může být právě vybudování ekonomického pásu podél Hedvábné stezky.

Otevírání se světu bylo v Číně během posledních asi 30 let více zaměřeno na východ a do rozvinutého světa. Dnes při pohledu druhým směrem, k západu, vidíme velký trh na euroasijském kontinentu. Je to obrovský region volající po našem usilovném snažení o prozkoumávání, rozvoj a řízení. Třetí plénum 18. ÚV učinilo rozhodnutí rozšířit a urychlit otevírání vnitrozemských a hraničních regionů, aby vznikl ekonomický koridor protínající zemi. Pobřežní oblasti na východě Číny by současně měly těžit ze svých silných stránek, otevírat se stále víc vnějšímu světu, urychlovat implementaci zóny volného obchodu zaměřeného na sousední země a prohlubovat projekt námořní ekonomické spolupráce s příslušnými zeměmi. Díky pokrytí více provincií, autonomních oblastí a hlavních samosprávných měst v centrálních, západních a východních pobřežních regionech Číny - a díky souladu se strategií regionálního rozvoje země, novou urbanizační strategií a strategií otevírání se světu - budou »Pás« a »Stezka« významným prostředkem k posílení všemi směry se otevírající Číny.

Iniciativy přicházejí také jako vrchol diplomacie Číny v nejnovější době, a to především její diplomacie ve vztahu k sousedním zemím. Diplomacie ve vztahu k sousedním zemím zaujímá primární postavení v celkové diplomacii Číny. Jako o svou politickou prioritu usiluje Čína o rozvoj přátelštějších politických vztahů, silnějších ekonomických vazeb, užší bezpečnostní spolupráce a hlubších kulturních vazeb se sousedními zeměmi. Stav vztahů Číny se zbytkem světa se projevuje především na měnících se vztazích mezi Čínou a jejími sousedy. Zda Čína dokáže pokračovat v harmonickém soužití se sousedy a vzájemně si na této cestě pomáhat, bude mít významný vliv na způsob, jakým Čína udržuje vztahy se světem. Čína dodržuje politiku budování přátelství a partnerství se sousedy a řídí se zásadou přinášení harmonie, bezpečnosti a prosperity do sousedství.

Doufáme, že díky »Pásu« a »Stezce« se budeme aktivněji podílet na mezinárodních vztazích včetně těch v sousedství, budeme zdůrazňovat koncept přátelství, upřímnosti, vzájemného prospěchu a začlenění, poskytovat více veřejných prostředků a hrát efektivnější roli jako zodpovědná velká země. Iniciativy také pomohou sblížit Čínu, její sousedy a další euroasijské země v problematice rozvojových strategií, vybudovat ještě užší síť společných zájmů, díky čemuž budou Čína a všechny země v jejím sousedství moci profitovat navzájem z rozvoje ostatních a ze společného rozvoje celého kontinentu.

Iniciativy pro spolupráci

4. »Pás« a »Stezka« jsou iniciativami pro otevřenou a inkluzivní ekonomickou spolupráci.

»Ekonomický pás podél Hedvábné stezky« a »Námořní hedvábná stezka 21. století« jsou ukotveny na hospodářské spolupráci a staví na kulturních výměnách a výměnách mezi lidmi. Nepředpokládají žádné zásahy do vnitřních záležitostí zapojených zemí ani neusilují o dominanci v regionálních záležitostech nebo zajištění sfér vlivu v regionu.

Iniciativy »Pásu« a »Stezky« zkoumají nápady a návrhy pro spolupráci a rozvoj. Nejedná se v nich o vybudování nového subjektu či vytváření nových mechanismů. Iniciativy se budou spoléhat na existující bilaterální a multilaterální mechanismy mezi Čínou a dalšími zeměmi a budou využívat existující platformy regionální spolupráce, které se osvědčily jako efektivní. Nebudou se překrývat či soutěžit s existujícími mechanismy spolupráce Šanghajské organizace pro spolupráci, Euroasijské ekonomické komunity nebo ASEAN plus Čína. Tyto mechanismy budou případně jen obohacovat a oživovat. Měli bychom různým iniciativám a mechanismům spolupráce otevřít svou mysl a srdce a učinit je efektivnějšími a vzájemně se posilujícími.

S dědictvím hrdé tradice otevřenosti Hedvábné stezky a přijetím »otevřeného regionalismu« zastávaného východoasijskými zeměmi mohou být »Pás« a »Stezka« jen ještě otevřenější a více inkluzivní, než že by se staly skrytým, zkostnatělým a exkluzivním mechanismem. Namísto začátku od nuly budou iniciativy vystavěny na pokračování a modernizaci existující spolupráce. Zúčastněné strany mohou zvážit propojení svých projektů spolupráce, existujících i plánovaných, do integrovaného balíku pro znásobení nákladové efektivnosti.

»Pás« a »Stezka« mohou sledovat Hedvábnou stezku z minulosti, ale nesmí jí být omezeny, a do iniciativ se mohou zapojit všechny země podél trasy dávných suchozemských i námořních Hedvábných stezek i všichni přátelští sousedé Číny. Prioritním směrem bude centrální Asie, Rusko, jižní Asie a jihovýchodní Asie i Blízký východ a východní Afrika, právě tam se »Pás« a »Stezka« spojují. Země v Evropě, SNS a Africe mohou být v dlouhodobém horizontu také včleněny. Iniciativy nadto mohou během svého vývoje zahrnout mnohem víc projektů, zemí či subjektů, což může jen zajistit jejich vzrůstající otevřenost.

Některé části dávné Hedvábné stezky procházely Ruskem a tato tzv. Čajová stezka zasahuje svými hlubokými kořeny do dějin této země. Rusko je světovou mocností, která se rozkládá napříč Euroasií a těší se velkému a tradičnímu vlivu na kontinentu a v centrální Asii zvláště. Pro Čínu je Rusko dobrým sousedem, dobrým přítelem a dobrým partnerem. Pro budování »Ekonomického pásu podél Hedvábné stezky« je Rusko nepostradatelným partnerem. Nedávno v době okolo zahajovacího ceremoniálu olympijských her v Soči se prezidenti obou zemí opět setkali k pozitivní a hluboké diskusi o tématu »Ekonomického pásu podél Hedvábné stezky«. Některé existující projekty spolupráce mezi těmito dvěma zeměmi, jako jsou ropovody a plynovody, železnice Čchung-čching - Sin-ťiang - Evropa, silnice spojující západní Čínu a západní Evropu a účast Číny na rozvoji ruského Dálného východu a východní Sibiře, mohou být velice dobře integrovány s budováním »Ekonomického pásu podél Hedvábné stezky«. Tento pás je ve společném zájmu Číny a Ruska a je komplementární k probíhajícímu procesu Euroasijské ekonomické komunity. Proto se může stát hnací silou komplexního strategického partnerství koordinace mezi Čínou a Ruskem.

Pět článků

5. Iniciativy »Pás« a »Stezka« obsahují »pět článků« a soustředí se na spolupráci orientovanou na výsledky a založenou na projektech, což vše má za cíl přinášet hmatatelné výhody obyvatelům daného regionu.

1 - politika. Země mohou diskutovat strategie a politiky ekonomického rozvoje v duchu hledání společné řeči, zatímco budou odkládat rozdíly a harmonizovat své pozice konzultacemi, mohou formulovat odpovídající plány a opatření pro kooperaci a poskytnout regionální ekonomické integraci svou politiku a právní »zelenou«.

2 - cesta. V čínštině máme přísloví: »Když chceš zbohatnout, začni stavěním cest.«Mnoho zemí sdílí tento náhled. Je potřeba, aby Čína a s ní sousedící země zlepšily svou přeshraniční dopravní infrastrukturu a zavedly dopravní síť propojující jednotlivé subregiony Asie a spojující Asii s Evropou a Afrikou a je potřeba efektivně řešit stávající nedostatky konektivity a dopravy v regionech, na něž se projekt zaměřuje.

3 - obchod. Měli bychom studovat problematiku obchodu a usnadňování investic a v souladu s tím činit správná opatření, odstraňovat obchodní a investiční bariéry, podporovat hospodářský oběh a zlepšení v tomto regionu, uvolnit ještě větší obchodní a investiční potenciál zúčastněných zemí, aby se »koláč« regionální spolupráce zvětšoval.

4 - měna. Měli bychom podporovat větší vypořádání obchodu v místních měnách a více režimů měnových swapů, posilovat bilaterální a multilaterální finanční kooperaci, vytvářet finanční zbraně pro regionální rozvoj, snížit transakční náklady, zvýšit schopnost odražení finančních rizik prostřednictvím regionálního uspořádání a učinit ekonomiku regionu více kompetitivní na globální úrovni.

5 - lidé. Přátelské vztahy mezi národy jsou klíčem k pevným vztahům mezi státy. Čína a sousední země potřebují upevnit všeobecnou podporu svých vztahů na úrovni států, podporovat mezicivilizační dialog, posilovat výměny, porozumění a přátelství mezi různými národy, a to především na základní úrovni.

Iniciativy jsou dlouhodobým systematickým inženýrstvím, které nemůže být realizováno přes noc. Postupovat je možné pouze krok za krokem, od jednodušších úloh k obtížnějším a z rozptýlených míst do širších oblastí a na závěr do celého regionu. Dávná Hedvábná stezka se týkala především obchodu se zbožím, zatímco nyní předpokládaná spolupráce »Pás« a »Stezka« mají mnohem širší rozsah. Prioritní oblasti a projekty s brzkými výstupy mohou zahrnovat infrastrukturní spojení, usnadnění obchodu a investic, průmyslovou spolupráci a kulturní výměny a výměny mezi lidmi. V oblasti průmyslové spolupráce můžeme uvažovat o zemědělství, rybářství, vědě a technice, výrobě a sektoru služeb. Také o tradiční a špičkové výrobě.

U projektů, kde jednotlivé strany mají společné názory a společné zájmy, jako u silniční, železniční, letecké, říční a námořní dopravy, energií, zdrojů, potrubí, elektřiny a telekomunikací, jakož i u jednání o zóně volného obchodu, u politik a opatření sloužících výměnám osob musíme v konzultacích postupovat rychle a implementovat je hned, jak dozrají podmínky. Klíčové pilotní zóny pro rozvoj a otevírání se, jakož i vybraná hraniční přístavní města a přístavy mohou sloužit jako testovací půda pro spolupráci. Všechny projekty a způsoby spolupráce jsou navrženy tak, aby převáděly výhody politických vztahů, geografické blízkosti a ekonomické komplementarity do předností praktické spolupráce a trvalého růstu, s cílem dosažení nepřetržitého proudu zboží, pevné správy, sociální harmonie, vzájemného prospěchu a společného rozvoje.

Během tohoto procesu se Čína bude řídit správným postupem podpory spravedlnosti jako první a prosazování práva a zájmů současně. Rozvojovým zemím a přátelským sousedům bude poskytovat podporu, jak její schopnosti dovolí, a bude jim upřímně pomáhat k dosažení rychlejšího růstu. Čína zvýší svůj vklad v okolí, bude v něm aktivně posilovat konektivitu, zabývat se zřízením platformy pro investice a financování regionální infrastruktury a usilovat o to, aby v okolních oblastech pevniny a moře bylo dosaženo míru, přátelství a harmonie. Čína bude modernizovat nejen svoji ekonomiku, nýbrž zvolí modernizovanou verzi otevírání se světu pomocí projektů jako jsou iniciativy »Pás« a »Stezka« a rozšíří svou vzájemně prospěšnou spolupráci se všemi zeměmi, a především zeměmi sousedními.

Další konzultace a úsilí

6. Navržené iniciativy »Pás« a »Stezka« byly dobře přijaty, ale vyžadují další konzultace a zainteresované úsilí o realizaci.

Když prezident Si Ťin-pching navrhl »Ekonomický pás podél Hedvábné stezky«, prezident Kazachstánu Nursultan Nazarbajev mu okamžitě vyjádřil přijetí a podporu a navrhl, aby prioritou byla informační Hedvábná stezka. Vedoucí představitelé nebo vysoce postavení úředníci z dalších zemí centrální Asie, Ruska, Afghánistánu, Ukrajiny a některých západoafrických zemí označili »Ekonomický pás podél Hedvábné stezky« jako důležitou, konstruktivní iniciativu, jež odpovídá trendu doby a vyhovuje potřebám všech stran a vyjádřili připravenost k aktivní účasti. Ministr zahraničí Turecka Ahmet Davutoglu sdělil médiím, že iniciativa pásu bude přinášet prospěch zemím kolem dávné Hedvábné stezky a přinese nové příležitosti pro regionální a globální ekonomický rozvoj. Indie, Pákistán a další jihoasijské země a země jihovýchodní Asie podpořily iniciativy »Pás« a »Stezka«. Obchodní kruhy mnoha zemí sledovaly tento vývoj s obrovským zájmem.

»Pás« a »Stezka« nejsou soukromou záležitostí pro samotnou Čínu. Jsou záležitostí společnou všem zemím. Čína nebude jediná, kdo z nich bude čerpat prospěch, naopak budou to zúčastněné země. Iniciativy »Pás« a »Stezka« spolu s přípravnými studiemi jsou otevřené konstruktivním názorům a návrhům dalších zemí s cílem obohatit a zdokonalit koncept, vizi a plánování těchto iniciativ. Pojďme dát dohromady naši moudrost a zdroje a společně napsat novou kapitolu Hedvábné stezky a vytvořit šťastný život pro nás všechny.< Suggest To A Friend >
 
     <Print>